Strona główna » Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Menjoy Sp. z o.o.

Dział I. PRZEDMIOT UMOWY

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług (zwane dalej „Ogólnymi Warunkami”) stanowią integralną część umowy o świadczenie usług sprzątania (zwanej dalej „Umową”) zawartej pomiędzy CleanRepair.pl a Klientem. Każda osoba korzystająca z Serwisu Usługodawcy zobowiązana jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Pod użytymi w niniejszym Regulaminie korzystania z serwisu Cleanrepair.pl pojęciami rozumie się:

 1.  „Regulamin” – to niniejszy Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Menjoy Sp. z o.o.;
 1. Usługodawca” – Postanowienia Ogólne Administratorem danych jest MENJOY Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801345, REGON: 384217756, NIP: 8992867515 (zwana dalej „Menjoy” lub „Usługodawca”);
 2. serwis cleanrepair.pl” lub „Serwis” – internetowy serwis, prowadzony przez Usługodawca pod aktualnym adresem https://www.cleanrepair.pl/ umożliwiający Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie, organizowanie usług sprzątania mieszkań, domów i pomieszczeń biurowych. Serwis udostępnia system rezerwacji oraz płatności firmom sprzątającym oraz pozyskiwanie dla nich klientów. W serwisie zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami w zależności od tempa jego rozwoju możliwe będzie przechowywanie i wymiana m.in. następujących elementów: dane klienta, oceny firm sprzątających i Sprzątaczy, faktury;
 3. Użytkownik” – każdy podmiot korzystający z Internetu, który posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie niezbędnym do skutecznego i ważnego zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
 4. Partner” – Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą i świadczący odpłatnie usługi z zakresu sprzątania mieszkań lub powierzchni biurowych lub magazynowych samodzielnie lub za pośrednictwem Sprzątaczy;
 5. Cena sprzątania– to cena za wykonanie Sprzątania.
 6. Osoba Sprzątającą– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, faktycznie wykonująca usługi sprzątania,
 7. Klient– konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoby prawne, które zawarły Umowę o świadczenie Usługi za pośrednictwem Serwisu,
 8. Ustawa” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z póź. zm.);
 9. Pomieszczenie” – oznacza lokal(mieszkalny albo biurowy), którego posprzątanie Zlecający zleca Sprzątaczowi;
 10. Zamówienie” to zamówienie przez Zlecającego przeprowadzenia przez Osobę Sprzątającą usługi sprzątania we wskazanym Pomieszczeniu/-ach za podaną Ceną Sprzątania we wskazanym zakresie czynności.
 11. Zlecającyosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, ofertująca podjęcie przez Osobę Sprzątająca sprzątania Pomieszczenia.

Dział II. RODZAJE USŁUG

CleanRepair.pl świadczy na rzecz Zlecających następujące rodzaje usług sprzątania:

 • sprzątanie STANDARD o zakresie podstawowym: odkurzanie i mycie podłóg, wycieranie kurzy z powierzchni łatwo dostępnych, mycie armatury łazienkowej, mycie kabiny prysznicowej/wanny, umywalki,  mycie sedesu, mycie podłóg, polerowanie armatury, opróżnianie koszy na śmieci, mycie blatów, mycie umywalki, mycie luster, mycie sprzętów AGD z zewnątrz, umycie lub wstawienie brudnych naczyń do zmywarki,  przetarcie kontaktów, drzwi.  Zleceniodawca jest zobowiązany do zapewnienia podestu (drabiny/krzesła/schodków), który umożliwi sprzątanie w wyższych partiach, jeżeli sprzątanie będzie tego wymagało. Usługa dotyczy standardowego stanu zabrudzenia.
 • sprzątanie GRUNTOWNE o zakresie rozszerzonym: odkurzanie i mycie podłóg, wycieranie kurzy z powierzchni łatwo dostępnych , usuwanie kurzu z drzwi, mycie armatury łazienkowej, mycie kabiny prysznicowej/wanny, odkamienianie  kabiny prysznicowej, mycie sedesu, czyszczenie klatki wentylacyjnej,  opróżnianie koszy na śmieci, mycie blatów, mycie umywalki, mycie luster, mycie sprzętów AGD z zewnątrz oraz w środku, wstawienie brudnych naczyń do zmywarki, przetarcie parapetów, przetarcie oświetlenia, przecieranie grzejników, przetarcie kontaktów , mycie piekarnika w środku, mycie kuchenki mikrofalowej, mycie glazury łazienkowej, profesjonalne środki czystości, sprzątanie maksymalnie do 3m. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapewnienia podestu (drabiny/krzesła/schodków), który umożliwi sprzątanie w wyższych partiach, jeżeli sprzątanie będzie tego wymagało. Usługa dotyczy standardowego stanu zabrudzenia.
 • sprzątanie PO WYNAJMIE o zakresie rozszerzonym: odkurzanie i mycie podłóg, wycieranie kurzy z powierzchni łatwo dostępnych oraz mebli w środku , usuwanie kurzu z drzwi, mycie armatury łazienkowej, mycie kabiny prysznicowej/wanny, odkamienianie  kabiny prysznicowej, mycie sedesu, czyszczenie klatki wentylacyjnej,  opróżnianie koszy na śmieci, mycie blatów, mycie umywalki, mycie luster, mycie sprzętów AGD z zewnątrz oraz w środku, wstawienie brudnych naczyń do zmywarki, przetarcie parapetów, przetarcie oświetlenia, przecieranie grzejników, przetarcie kontaktów , mycie piekarnika w środku, mycie kuchenki mikrofalowej, mycie glazury łazienkowej, profesjonalne środki czystości, sprzątanie maksymalnie do 3m. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapewnienia podestu (drabiny/krzesła/schodków), który umożliwi sprzątanie w wyższych partiach, jeżeli sprzątanie będzie tego wymagało. Usługa dotyczy standardowego stanu zabrudzenia.

Cena zależy od metrażu  zakresu sprzątania (STANDARD, GUNTOWNE itd), częstotliwość usługi. Ceny pokazuje system w formularzu zamówienia przy wyborze odpowiednich opcji zamówienia. Zlecająca może wybrać opcję dodatkowe, które są dodatkowo płatne:

mycie okien – ceny zależą od rodzaju okien , cena pokazuje się w formularzu zamówienia po podaniu odpowiednich danych.

prasowanie – ceny zależą od godzin.

Zlecający ma prawo do zmiany terminu lub godziny świadczenia Usługi do 48 godzin przed pierwotnie zaplanowanym czasem realizacji usługi.

Dział III. ZAWARCIE UMOWY

Umowa zawierana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu przeglądarki internetowej. Zlecająca nie jest zobowiązany do posiadania certyfikowanego bezpiecznego podpisu elektronicznego. Bezpieczeństwo połączenia z Serwisem zapewnione jest poprzez szyfrowanie danych przy wykorzystaniu certyfikatu SSL.

Zlecający za pośrednictwem Serwisu zawiera Umowę o świadczenie Usługi ze spółką jest MENJOY sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801345, REGON: 384217756, NIP: 8992867515 (zwana dalej „Menjoy” lub „Usługodawca”). podczas składania zamówienia zobowiązany jest podać prawdziwe informacje. Składanie zamówienia przez Klienta jest dokonywane zgodnie z pouczeniami Serwisu.

Zlecający składa Zamówienie na wykonanie Usługi, w którym określa:

 • rodzaj Usługi,
 • termin i godzina wykonania Usługi,
 • miejsce wykonania Usługi,
 • m2 Pomieszczenie

Clean&Repair potwierdza Zlecającemu warunki wykonania Usługi w potwierdzeniu Zamówienia przesyłanym drogą elektroniczną. Do każdej Usługi przypisany jest indywidualny numer Zamówienia.

Składając Zamówienie Zlecający potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie Ogólnych Warunków oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu wykonania usługi.

Umowa jest zawierana na czas wykonania Usługi. Minimalna kwota zamówienia: 160zł. 

Dział IV. WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

Sprzątanie wykonuje Usługę korzystając ze środków czystości oraz sprzętów należących do Zlecającego , chyba, że Zlecająca zamówił środki i sprzęty (w zależności od wybranej opcji sprzątania).

Godziny wykonywania Usług są następujące: 7.00 – 21.00 od poniedziałku do niedzieli

Usługi są realizowane na terenie Wrocławia 

Zlecająca zobowiązuje się zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy do realizacji Sprzątania.

W przypadku, gdy w miejscu świadczenia Usługi Sprzątania uzna, że nie ma zapewnionych bezpiecznych i higienicznych warunków pracy albo stwierdzi, iż jest obiektem napaści słownej, bądź fizycznej, świadczenie Usługi będzie natychmiast przerwane, a Klient zostanie obciążony karą umowną w wysokości ceny jednokrotnej wizyty, w kwocie, za którą miała zostać wykonana usługa.

W przypadku gdy Zlecająca zamówił usługę, ale z jego powodu nie została ona zrealizowana i nie zmienił jej czas realizacji maksymalnie 48h przed usługa, nie jest uprawniony do zwrotu kosztów za usługę.

Dział V. PŁATNOŚCI

Zlecająca ma prawo do wyboru jednej z form płatności bezgotówkowych za Usługę:

– płatność przelewem bankowym.

– płatność kartą kredytową.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Zlecający ma prawo żądana wystawienia faktury bez VAT za zakupioną Usługę. Faktura w formie elektronicznej w formacie PDF jest przesyłana na adres poczty elektronicznej Zlecający podany w Zamówieniu.

Dział VI. REKLAMACJE

Zlecający mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usługi.

Jeżeli Zlecająca jest nieusatysfakcjonowany z terminowości lub jakości wykonania Usługi, ma prawo złożenia reklamacji do 48 godzin po zakończeniu usługi sprzątania. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres: biuro@cleanrepair.pl. Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie i ewentualnie dowody na nienależyte wykonanie Usługi np. fotografie opatrzone datą i godziną.

Clean&Repair zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni i zawiadomienia Zlecająca o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Clean&Repair ponownie wykona usługę, polegającą na jednokrotnej wizycie, w zakresie reklamowanej usługi, w terminie uzgodnionym z Zlecającym, jednakże nieprzekraczającym 30 dni od rozpatrzeni reklamacji.

Dział VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

Menjoy Sp z o.o. ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Zlecający podczas wykonywania Usługi.

Menjoy Sp z o.o. oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej, które obejmuje szkody powstałe w mieniu Zlecający podczas świadczenia Usług. Suma ubezpieczenia wynosi 1.000.000,- (milion) złotych.

W przypadku powstania szkody w mieniu Zlecający podczas wykonywania Usługi, Zlecająca winien złożyć reklamację oraz współpracować z Clean&Repair podczas procesu likwidacji szkody, w szczególności udzielać informacji, składać wymagane przez ubezpieczyciela dokumenty i udostępnić miejsca świadczenia Usług do oględzin.

Dział VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

Usługodawca zapewnia ochronę powierzonych mu przez Usługobiorców danych zgodnie z Polityką Prywatności.

Dział IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zlecający nie ma prawa do odstąpienia od umowy, może natomiast przesunąć termin sprzątania do 48h przed zamówioną usługą.

W przypadku, gdy Zlecająca zrezygnuje z wykonania Usługi w trakcie jej trwania, zobowiązany jest do zapłaty za całą zamówioną Usługę.

Dział X. PRZEPISY KOŃCOWE

Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 25.10.19 r.

Clean&Repair zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia Ogólnych Warunków. Zmiana Ogólnych Warunków wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Serwisu. W przypadku Umów zawartych przed datą publikacji zmiany Ogólnych Warunków stosuje się warunki dotychczasowe.

Niniejsze Ogólne Warunki oraz Umowa podane są pod właściwość prawa polskiego.

W razie sporu na tle stosunku prawnego wynikającego z Umowy Clean&Repair i Zlecający będą dążyć do polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia spór będzie poddany pod właściwość sądu powszechnego według miejsca świadczenia Usługi.

Postanowienia Ogólnych Warunków mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.

W związku z zapewnieniem najwyższej jakości usługi, Clean&Repair dba o to, aby osoby sprzątające, realizujące usługę utrzymania czystości, były odpowiednio wyszkolone w zakresie swoich obowiązków oraz przejawiały wysoką kulturę osobistą. Zgodnie z dobrymi zasadami współpracy Zleceniodawca nie powinien proponować pracownikom Clean&Repair bezpośredniej współpracy, poza obowiązującą obie strony umową.